De plannen voorzien in dit beeld voor de Blaak
De plannen voorzien in dit beeld voor de Blaak

Blaak met laagbouw en nieuwe appartementen

Algemeen

RIDDERKERK - Woningstichting Wooncompas wil met herontwikkeling van de Blaak beter aansluiten bij het oude en nieuwe centrum van Ridderkerk. Sloop van een portiekflat met 16 woningen moet de bouw van zeven rijwoningen mogelijk maken. Een tweede flatblok, nu goed voor 32 portiekwoningen, krijgt een vormgeving die past bij het Koningsplein.

Met de keus voor laagbouw op het te slopen flatblok wordt beter aangesloten op de achterliggende bebouwing van de Schepenstraat, Kerksteeg en Kerksingel. Bovendien staan op de hoek van de Blaak/Benedenrijweg al twee woningen, die passen in de lijn van de nieuwe rijwoningen. Het verlies van huurwoningen door deze ontwikkeling wil Wooncompas compenseren binnen andere bouwplannen.

Bestemmingsplan

Om laagbouw aan de Blaak mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure doorlopen worden. Het bestemmingsplan Centrum Ridderkerk staat uitsluitend hoogbouw toe. Een zogenoemde kruimelvergunning is niet mogelijk, aangezien deze wijziging niet staat op de lijst van elf gevallen waarmee van het bestemmingsplan mag worden afgeweken. Voor de realisatie van het blok met 30 appartementen is geen uitgebreide procedure nodig. Voor deze ontwikkeling mag binnenplans worden afgeweken.

Punt van aandacht is het groen dat voor deze ontwikkeling moet wijken. Wooncompas heeft aangegeven een aantal bomen te willen rooien. Dit in verband met de bouw van bergingen in de tuin. Ambtelijk is aangegeven dat deze bomen (hoog opgaand groen) op dit moment ook als natuurlijke afscherming fungeert tussen de huidige woningen en de achterliggende woningen aan de Kerksingel. Wooncompas bekijkt de mogelijkheden om zoveel mogelijk hoog opgaand groen te behouden. 

Dit kan uiteindelijk ook het aantal zienswijzen beperken. Aan de Schepenstraat staan tussen de twee huidige blokken twee acacia’s, waarvoor geen plek is in de nieuwe plannen. De toekomstverwachting van deze bomen is laag (vijf tot tien jaar) en ze staan ook niet als bijzondere bomen op de groene kaart van de gemeente Ridderkerk.

Advertenties uit de krant