Het beeld van de Rehobothschool voor de sloop in 1977
Het beeld van de Rehobothschool voor de sloop in 1977

Van het Zandpad naar de Kerkweg

Algemeen

In 1574, werd na de Spaanse tijd, door de classics Dordrecht een predikant naar Riede gezonden. Men wilde proberen, om de bewoners, die tot die tijd veelal rooms waren, tot het protestantisme te bewegen. En enige tijd later, werd een protestantse schoolmeester benoemd door de Nationale Synode te Dordrecht. Hugo Pietersz. mocht zich verheugen als eerste schoolmeester de spits af te bijten. Alhoewel, de juiste volgorde was eigenlijk: koster-voorlezen-voorzanger-onderwijzer. In die tijd was men nl. in de eerste plaats koster.

rubriek Stichting Oud Ridderkerk

Voor de vrije tijd, had men nog ander werk voor hem b.v. hulp voor diaken en kerkmeester. En dat alles voor f 150, - per jaar. Daarvan kreeg hij f 102 - van de kerkmeester en f 48, - van het geestelijk comtoir te Delft, en vrij wonen. Wonen deed hij in de kosterswoning aan de Singel, waarvan één vertrek dienst deed als schoollokaaL Op woensdag en zaterdag kregen de hinderen godsdienstonderwijs. ‘s Zondags kwamen de kinderen in de school, om met de meester twee aan twee naar de kerk te gaan, waar hij er o.a. voor moest zorgen, dat enkele leerlingen om beurten het geleerde uit het hoofd konden opzeggen. Natuurlijk kon zo. n duizendpoot niet gemist worden. Hij mocht zich dan ook niet buiten het dorp begeven, dan alleen met toestemming van de ambachtsheer of zijn schout en van de predikant of de oudste ouderling.

In 1840 werd de toenmalige school vernieuwd en meester Coenraad Hendrik Brouwer deed zijn intrede. Het schoolgebouw kostte f 14.000, - en Burg: R.H. van der Wayfort legde namens jhr. Otto Frederik Groeninx van Zoelen de eerste steen. Het jaar 1857 bracht voor meester Brouwer meer financiële zekerheid. In dat jaar trad de schoolwet in werking. Hij ontving nu een vast salaris en uitzicht op pensioen.

Liep het leerlingenaantal terug, dan merkte hij dit niet meer in zijn portemonnee. Toch zal het wel pijnlijk voor hem zijn geweest, toen in 1868 tijdens een vergadering werd besloten om de ververswinkel met de daarbij behorende grond van de Wed. Roos aan te kopen en hij op 7 mei 1869 80 van zijn leerlingen naar de geopende school met de bijbel aan het Zandpad (het rechte stukje Kerksingel] zag vertrekken.

Die 7e mei werd een veelbesproken dag in geheel Ridderkerk. Enkele generaties lang was de oude school de enige in de gemeente geweest en nu was de verdeeldheid gekomen. Na de terugloop telde het Zandpad schooltje in 1905 256 leerlingen. Dat dit aantal werd bereikt, kwam mede door meester Jacob Klomp. Men werd genoodzaakt uit te breiden of nieuw te bouwen. Besloten werd alles nieuw te bouwen en de oude school met woning te verkopen.

Aangekocht werd een stuk grond [ ca 1350 m] aan het begin van de Kerkweg van dhr. P. C. Bulsing, voor de somma van f 1900, - en op 25 sept.1905 werd de eerste steen gelegd door baron Groeninx van Zoelen. Op Tweede Kerstdag 1905 had de opening plaats. Natuurlijk zijn er bij zo ‘n gebeurtenis ook enkele sprekers, één daarvan was meester Klomp. Enkele woorden uit zijn toespraak citeer ik: ‘Thans nog is van buiten alles even schitterend, later zullen er ongetwijfeld zo hier en, daar wel eens stukken neervallen, wat ons eraan herinnert, dat alles vergankelijk is.’

Hoe waar een woord kan zijn, blijkt ook nu weer. Nu staat van de combinatie woonhuis-school, alleen het woonhuis er nog. De mogelijkheden, wat betreft het schoolgebouw, waren uitgeput. In november 1977 is men begonnen met de sloop van het gebouw en op 1-12-1978 werd de nieuwe school feestelijk geopend.

Wat ongewijzigd bleef, was de naam ‘Rehoboth”.

Arie de Haan 19 mei 1982

Advertenties uit de krant