Het herinrichtingsplan voor het Dillenburgplein
Het herinrichtingsplan voor het Dillenburgplein

Herinrichtingplan voor Dillenburgplein

Algemeen

RIDDERKERK - De gemeenteraad van Ridderkerk mag in januari 2022 besluiten over de herinrichting van het Dillenburgplein en de directe omgeving. Er wordt hiervoor een krediet van twee miljoen euro gevraagd. “Met de aanpak van de fysieke ruimte willen we het Dillenburgplein versterken en toekomstig bestendig maken. Met deze ingreep wordt het Dillenburgplein in economisch, sociaal en verkeerskundig opzicht klaar voor de toekomst” stelt het college.

De eerste stap naar dit plan werd in 2018 gezet met een onderzoek van branchevereniging De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) in opdracht van de Stichting BIZ Dillenburgplein en de gemeente. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden ter verbetering en versterking van het Slikkerveerse winkelplein.
Dit onderzoek resulteerde in een advies om de verblijfsfunctie en fysieke buitenruimte te versterken (groen en ruimte voor evenementen), het optimaliseren van het parkeren en verbetering van de verkeersinrichting. Een lokale architect maakte in opdracht van de BIZ Dillenburgplein een eerste vertaling van deze aanbevelingen. Dit schetsplan lag aan de basis van het huidige ontwerpplan, waarover meerdere keren met belanghebbende partijen overleg is gevoerd.

Verkeersveiligheid
In het plan komen er minder parkeerplaatsen op het Dillenburgplein zelf terug, maar komen er aan de randen van het plein meer parkeermogelijkheden terug. De voorgestelde herinrichting zal het mogelijk maken dat het Dillenburgplein geen rechte weg meer zal zijn voor het doorgaande verkeer. “Als gevolg van het rechte wegprofiel wordt er vaak harder gereden dan wenselijk. Daarnaast laat de overzichtelijkheid van de kruisingen te wensen over. Met dat in het achterhoofd en de nabijheid van een school is er voldoende aanleiding om de verkeersveiligheid te verbeteren” aldus het college. Voor de fietsers zijn met deze opzet aparte fietsstroken in beide richtingen mogelijk.

Blauwe zone
Over de langs de Reijerweg getekende parkeerplaatsen is het laatste woord nog niet gesproken. De herinrichting van de Reijerweg als geheel maakt geen onderdeel uit van dit voorstel en wordt in een latere fase opgestart. Met de bewoners van de vier losstaande woningen aan de Reijerweg is afgesproken dat pas in een later stadium wordt beoordeeld of er extra parkeergelegenheid tegenover hun huizen nodig is.
Het college stelt voor om een groot gedeelte van het projectgebied in te richten als blauwe zone, waarbij bewoners de mogelijkheid hebben om ontheffing aan te vragen.

Ontmoetingsplek
Het idee is dat het winkelplein ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt: “Met ingrepen in de fysieke ruimte kan de verblijfskwaliteit en de sociale functie van het plein versterkt worden, bijvoorbeeld door het beter faciliteren van wijkgerichte evenementen, het verbreden van het verblijfsgebied, maar ook door het toevoegen van groen.”

Algemeen belang
Door het college wordt benadrukt dat de investeringen niet alleen ten faveure van het Dillenburgplein worden gedaan. “De nieuwe inrichting moet niet alleen de winkels, maar ook de bewoners, de school en het wijkcentrum ten goede komen. Dat vergt een belangenafweging waarin het algemeen belang centraal staat. Het plein heeft meerdere functies die elkaar aanvullen en goed met elkaar verbonden moeten worden.”
Het herinrichtingsvoorstel staat op de agenda van de raadscommissie Samen Leven op woensdag 12 januari 2022. Het raadsbesluit kan daarna volgen op donderdag 27 januari.

Advertenties uit de krant